Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die beschikbaar worden gesteld door Caravan2Business. Door een boeking te doen, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. De inhoud en infrastructuur van de website zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door Caravan2Business en worden alleen aangeboden op onderstaande voorwaarden.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2 Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

3 Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

4 In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.

5 Daar waar “C2B” staat vermeld wordt “Caravan2Business” bedoeld.

6 Caravan2Business is eigenaar van de caravan.

7 Met gebruiker of huurder wordt bedoeld; degene die de caravan huurt.

 

Artikel 2 Totstandkoming huurovereenkomst, huurprijs, kosten en borgsom.

1 Door het maken van een boeking via Caravan2Business komt een overeenkomst tot stand en gaat de gebruiker akkoord met de op de overeenkomst vermelde huurperiode, huurprijs, algemene voorwaarden en eventueel afgesproken waarborgsom(men).

2 Indien bij of na de inspectie enige schade, vermissing van of vernieling van de caravan of bijgeleverde accessoires, is gebleken, zullen de te maken herstel-/reparatiekosten verhaald worden op de huurder/gebruiker.

3 Indien borg is afgesproken verplicht C2B zich binnen 7 werkdagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte borg aan gebruiker te restitueren.

4 Voor gebruik van de caravan zullen km kosten gerekend worden van €0,50 per km.

5De borg (indien vooraf is afgesproken) dient uiterlijk bij aanvang huur te worden voldaan. De borg voor de caravan bedraagt € 750,00.

Artikel 3 verplichtingen en annuleringsvoorwaarden.

1Tot uitvoering van een opdracht is C2B verplicht, nadat de huurder de door hem verschuldigde huurprijs en borg binnen de gestelde termijnen aan de verhuurder heeft voldaan.

2Bij de boeking gaat gebruiker ermee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegevens worden geverifieerd.

3Annuleringen dienen te geschieden per aangetekende post of per email.

•Bij annulering binnen twee dagen na boeking zijn geen kosten verschuldigd.

•Bij annulering vanaf 1 week voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 30% van de huursom verschuldigd (exclusief borg).

•Bij annulering vanaf 2 dagen voor aanvangsdatum van de huurperiode is de huurder 50% van de huursom verschuldigd (exclusief borg).

•Bij annulering 24 uur voor aanvangsdatum van de huurperiode, of niet op komen dagen op het moment van huren, is de huurder 100% van de huursom (exclusief borg verschuldigd).

Artikel 4 Betalingstermijn

De (wettelijke) betalingstermijn voor facturen van C2B is 30 dagen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1 Indien bij of na de inspectie enige schade, vermissing van of vernieling van de caravan of bijgeleverde accessoires, is gebleken, zullen de te maken herstel-/reparatiekosten verhaald worden op de huurder/gebruiker.

2 Bij technische mankementen die tijdens de huurperiode ontstaan(bijvoorbeeld uitval van stroom, wifi, gas, verwarming, etc.) wordt geen geld vergoed aan de gebruiker.

3 Mocht na overleg door een aantoonbaar technisch mankement de caravan tijdens de huurperiode niet bruikbaar zijn en uitgeweken moeten worden naar een andere locatie, dan zal het resterende aantal uren, dat niet van de caravan gebruik gemaakt kan worden, terugbetaald worden door C2B.

4 mocht (na overleg) door een aantoonbaar technisch mankement de caravan tijdens de huurperiode niet bruikbaar zijn en de huurder (eventueel mondeling) akkoord gaat met een alternatieve locatie, zal er geen restitutie plaatsvinden op het aantal ‘gemiste uren’ in de caravan.

Artikel 6 huurovereenkomst ontbinden

C2B is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen;

1 indien er een weeralarm wordt afgegeven vanaf code oranje ( bijv. zware storm, wind- en waterhozen, ernstige hagel en/of onweersbuien)

2 Indien blijkt dat tijdens de huurperiode de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.

3 Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.

4 Bij vestiging in het buitenland van huurder.

5 Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde caravan, dan wel bij beslag op de gehuurde caravan.

6 Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

7 Indien de caravan niet meer veilig is om te verhuren.

 

Artikel 7 Aflevering, retour en schade

1 De verhuurperiode begint op de vermelde aanvangsdatum op de bevestiging om 10.00 uur en eindigt op de vermelde retourdatum op de boekingsbevestiging om uiterlijk 16.00 uur, tenzij op de overeenkomst anders wordt overeengekomen.

2 Indien verhuurder niet in staat zal zijn de caravan aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart verhuurder in dit geval voor alle aanspraken of schadevergoeding.

3 Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk het gehuurde, zowel aan binnen- als buitenzijde. De huurder is verplicht bij inleveren van het gehuurde de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan de verhuurder.

4 Verhuurder garandeert dat de caravan op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.

5 Indien schade aan het gehuurde is ontstaan ten gevolge van opzet, schuld of nalatigheid zal de totale schade voor rekening zijn van de huurder. C2B zal de caravan (laten) repareren en een factuur hiervoor indienen bij de huurder/opdrachtgever.

 

Artikel 8 Gebruik caravan

1 Het is de huurder verboden eigenmachtig permanente veranderingen toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de caravan.

2 Het is niet toegestaan te roken in de caravan.

3 Het meenemen van huisdieren in de caravan niet toegestaan, tenzij hiervoor

door de verhuurder expliciet toestemming is verleend.

4 Het is niet toegestaan de caravan te verplaatsen zonder toestemming van de

eigenaar danwel zonder aanwezigheid van de eigenaar.

 

Artikel 9 Onderhoud, reparaties en overige kosten.

1Onderhoud en reparatiewerkzaamheden worden alleen door C2B uitgevoerd danwel uitbesteed aan een erkend caravanbedrijf (met focwa of bovag keurmerk).

Artikel 10 Verzekering caravan en voertuig (auto)

Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de caravan een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de krachtens de wet “Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen” gestelde eisen.

Voor rekening van huurder, die verhuurder ter zake vrijwaren, blijft evenwel:

1 Schade aan derden. Die om welke reden dan ook niet door verzekeraar wordt vergoed.

2 Schade die weliswaar door verzekeraar op grond van voorgenoemde wet wordt vergoed doch ter zake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking heeft.

3 Met betrekking tot de caravan verklaart de verhuurder dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de krachtens de wet “Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen” gestelde eisen.

 

Artikel 11 Schade van de huurder

1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de caravan of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van verhuurder.

2 Voor schade aan de persoonlijke eigendommen van de huurder is verhuurder niet aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten. Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:

3 Door huurder en/of inzittende van de caravan gepleegde overtredingen en strafbare feiten.

4 Beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van deze algemene voorwaarden.

5 Reparatie en onderhoud van de caravan dan wel omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van het gehuurde.

 

Artikel 12  Aansprakelijkheid van de huurder.

1In alle gevallen dat huurder enige bepalingen van huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane en daardoor nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met het gehuurde, indien er voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.

2Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de verhuurder deze kosten en schade bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.

3Ten laste van de verhuurder komen tevens kosten van alle buitengerechtelijke maatregelen, die verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

 

Opgesteld: januari 2017

aangepast september 2017